Varėnos miesto vietos veiklos grupė baigia įgyvendinti Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategiją.

Varėnos specialioji mokykla baigė įgyvendinti projekto „Mes kartu – jėga“ veiklas.

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis kartu su Senosios Varėnos A. Ryliškio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriumi baigė įgyvendinti du projektus: „Šeštadieninė socialinių įgūdžių grupė ikimokyklinėje įstaigoje daugiavaikių, specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties šeimų vaikams“ ir „Vaivorykštiniai jungčių tiltai“.

Varėnos socialinių paslaugų centras baigė įgyvendinti projektą „Visuomenės psichikos sveikatos gerinimas Varėnos miesto gyventojams“.

Varėnos miesto vietos veiklos grupė šiuo metu rengia Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitą už 2022 m. ir pradeda rengti galutinę Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitą. Abi ataskaitas tikimasi patvirtinti 2023 m. kovo mėn.

Šiuo metu Varėnos miesto VVG intensyviai rengiasi naujos strategijos rengimui.