Varėnos miesto vietos veiklos grupė inicijuoja 2016-2020 m. Varėnos miesto vietos plėtros strategijos neesminius pakeitimus.

Inicijuojami pakeitimai:

  • 587,73 Eur mažinamas finansavimas 1.1.2. veiksmui „Bendradarbiavimo ir informacijos apie vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metu sukurtas ir išplėtotas socialines paslaugas ir neformalias užimtumo didinimo iniciatyvas sklaidos ir gerosios patirties tinklo sukūrimas, siekiant stiprint gyventojų socialinius ryšius“. Ši suma liko nepaskirstyta 2019 m. paskelbus kvietimą į veiksmą.
  • Atsiradus trim naujiems vietos veiklos projektams siūloma 3 534,37 Eur didinti strategijos administravimui skirtas lėšas, jeigu jas skirtų Vidaus reikalų ir Finansų ministerijos.

Strategijos lyginamasis variantas prisegamas (pakeitimai išskirti raudonu tekstu).

Varėnos miesto VVG informacija