LR vidaus reikalų ministerija informuoja, kad įsigaliojo projektų finansavimo sąlygų aprašų, pagal kuriuos įgyvendinamos miestų vietos plėtros strategijos, rengiami bei įgyvendinami vietos veiklos projektai, pakeitimai.

Varėnos miesto pareiškėjams pirmiausia aktualūs nuo 2019 m. birželio 26 d. įsigalioję priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimai.

Kas keičiasi ir kokios naujos galimybės atsiveria?

  • Finansavimo sąlygų aprašai papildyti nauja remiama veikla „Socialinę atskirtį patiriančių gyventojų socialinių ryšių bendruomenėje stiprinimas“ ir nustatoma, kad šios veiklos tikslinė grupė yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojai. Tai reiškia, kad nuo šiol socialiniuose projektuose galės dalyvauti ne tik socialinę atskirtį patiriantys gyventojai (neįgalieji, vieniši senyvo amžiaus asmenys ir t. t.), bet ir kiti bendruomenės nariai. Tokiu būdu tampa įmanoma į projektus įtraukti visus miesto gyventojus, skatinti bendruomeniškumą.
  • Nuo šio pareiškėjais gali būti ir besiribojančioje su Strategijos įgyvendinimo teritorija registruoti fiziniai ir juridiniais asmenys. Vis dėl to, jų projektų veiklos vis tiek turės būti nukreiptos į miesto (Varėnos miesto) gyventojus.
  • Įtrauktas naujas Priemonių įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklis P.N.921 „Suteiktos konsultacijos“ ir nustatomas šio rodiklio skaičiavimo aprašas. Poreikis nustatyti papildomą Priemonių stebėsenos rodiklį atsirado siekiant spręsti problemą, kylančią įgyvendinant tokius projektus, kurie apima socialinę atskirtį patiriančių gyventojų informavimo, konsultavimo ir (ar) tarpininkavimo veiklas ir kurių tikslinė grupė – asmenys iš socialiai jautrių grupių (pvz., priklausomybės ligomis sergantys asmenys ar jų šeimos nariai). Tokie asmenys dažnai vengia paslaugą teikiančiam darbuotojui (su kuriuo jie paprastai bendrauja trumpą laiką) atskleisti savo tapatybę dėl jaučiamos gėdos, visuomenėje vyraujančių stigmų ir baimės būti pasmerktiems, todėl projektų vykdytojai susiduria su sunkumais pritraukiant tokius asmenis į projektų veiklas ir (ar) neturi galimybių užtikrinti, kad projektų dalyviai pildydami dalyvio anketą nurodys teisingus duomenis apie save.
  • Įgyvendinant socialinius projektus (pagal PFSA 10.1.1. veiklą, tokių projektų Varėnoje yra dauguma) galės būti apmokamos projekto veiklas vykdančių projekto vykdytojo ir partnerio organizacijų darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos (taip pat projekto veiklas vykdančių fizinių asmenų, dirbančių pagal autorines ar paslaugų sutartis, įskaitant mažųjų bendrijų vadovus ir asmenis, mažosiose bendrijose dirbančius pagal paslaugų (civilines) sutartis išlaidos) ir paslaugų teikimo pagal projekto vykdytojo (pareiškėjo) ir (ar) partnerio (-ių) su išorės paslaugų teikėju (-ais) sudarytą (-as) paslaugų teikimo sutartį (-is) išlaidos, jeigu į tokių projekto veiklų vykdymą bus įtraukti savanoriai.

Su priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimais galite susipažinti čia.

Turėdami klausimų, visada galite kreiptis į Varėnos miesto VVG strategijos administratorių tel. 8 685 71717, adomas.t@gmail.com.