Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrė 2020 m. birželio 3 d. patvirtino priemonės Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – PFSA) pakeitimus.

Esminiai pasikeitimai, aktualūs pareiškėjams

– Pagal 10.2.1.1. ir 10.2.1.2. veiklas nuo šiol galimas ne tik bedarbiais esančių darbingų gyventojų ir ekonomiškai neaktyvių gyventojų neformalusis švietimasm bet ir mokymas  – kursų, seminarų organizavimas.

– Pagal 10.3.1. veiklą verslumo ir su verslu susijusius mokymus (kursus, seminarus, mokymus pagal neformaliojo švietimo programas) nuo šiol galima organizuoti visiems tikslinės teritorijos gyventojams, ne tik ekonomiškai neaktyviems ir socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams.

– įgyvendinant vadinamuosius „tinklų“ projektus, partneriais gali nuo šiol būti ir kitų miestų, kaimo vietovių, žuvininkystės regionų vietos veiklos grupės.

– projektų vykdytojams nuo šiol leidžiama atlikti paprastąjį patalpų remontą ir tuo atveju, jei nekilnojamąjį turtą (patalpas) projekto vykdytojas ar partneris valdo nuosavybės, patikėjimo ar panaudos teise.

–  nuo šiol traktuojama, kad fizinis asmuo savarankišką darbą vykdo ne ilgiau kaip 2 metus, jei  yra praėję ne daugiau nei 2 metai nuo jo individualios veiklos pradžios datos, nurodytos jam išduotame verslo liudijime, ir jam verslo liudijimas yra išduotas pirmą kartą arba praėjus ne mažiau nei 3 metams nuo anksčiau jo vykdytos tos pačios individualios veiklos pagal išduotą verslo liudijimą nutraukimo (taikoma asmenims, vykdantiems individualią veiklą pagal verslo liudijimą) arba  yra praėję ne daugiau nei 2 metai nuo tada, kai jam pirmą kartą buvo išduotas verslo liudijimas (nesvarbu, kokiai veiklos rūšiai) (taikoma asmenims, vykdantiems individualią veiklą pagal verslo liudijimą).

Taip pat įtvirtinta nuostata, kad projektų, kurie miesto vietos veiklos grupės atrinkti ir įtraukti į siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašą, sudarytą koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltoms pasekmėms mažinti, finansuojamoji dalis gali sudaryti iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Su visais PFSA pakeitimais galite susipažinti čia.