Varėnos miesto vietos veiklos grupė kviečia Varėnos mieste įsikūrusias ir veikiančias įmones ir organizacijas teikti pasiūlymus dėl Varėnos miesto 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos korekcijų.

Š. m. balandžio 29 d. Varėnos miesto VVG gavo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos raštą apie priimtą sprendimą įtraukti Varėnos miesto vietos veiklos grupės (toliau – Varėnos miesto VVG) parengtą Varėnos miesto 2023–2029 m. vietos plėtros strategiją (toliau – vietos plėtros strategija) į siūlomų atrinkti ir finansuoti vietos plėtros strategijų sąrašą, jei vietos plėtros strategija bus patikslinta pagal pateiktus pasiūlymus.

Varėnos miesto VVG siūlo patikslinti minėta vietos plėtros strategiją ir teikia pakeitimus svarstyti Varėnos miesto bendruomenei:

  • išbrauktas prie vietos plėtros strategijos 2 tikslo nurodytas rodiklis „Pilietinės visuomenės ir privačiojo sektoriaus subjektai, dalyvavę rengiant ir (ar) įgyvendinant vietos plėtros strategijas“, nes tai vietos plėtros strategijų administravimo rezultato rodiklis;
  • patikslinta 1 ir 2 tikslo rezultato rodiklio „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektų veiklų dalyvių, kurie po dalyvavimo veiklose toliau dalyvauja socialinei integracijai skirtose veiklose ir (ar) darbo rinkoje, dalis (proc.)“ nustatyta pradinė reikšmė, t. y. vietoje nurodytos pradinės reikšmės 31 nurodyta pradinė reikšmė 0;
  • patikslinta 2 tikslo rezultato rodiklio „Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos darbo vietos (vienų metų etato ekvivalentai)“ siekiama reikšmė, t. y. vietoje nurodytos reikšmės 3 nurodyta 2,5 (darbo vietos);
  • vietos plėtros strategijos 2.2 uždaviniui nustatytas bendrasis produkto rodiklis – „Paramą dotacijomis gavusios įmonės“ ir suvienodintos visos strategijos 1.2 uždaviniui nustatytų susijusių produkto rodiklių pasiekimo reikšmės ir terminai;
  • detalizuota, kokiomis procedūromis/veiksmais bus užtikrinamas partnerystės ir atvirumo lyčių lygybės, nediskriminavimo ir jaunimo dalyvavimo principų įgyvendinimas;
  • detalizuota strategijos stebėsenai skirtos informacijos (apie planuotas ir pasiektas rezultato bei produkto rodiklių reikšmes ir atrinktus finansuoti ir (ar) baigtus įgyvendinti vietos plėtros projektus) rinkimo bei sisteminimo procedūros, nurodant ir ją sudarančių veiksmų periodiškumą;
  • strategijos administravimo lėšos, kaip prašoma, sumažintos 0,01 Eur.

Pakoreguotas strategijos variantas pridedamas, pakeitimai pažymėti raudonai.

Pasiūlymus gali teikti iki 2024 m. gegužės 3 d. el. paštu info@varenosmiestovvg.lt.