2022 m. kovo 25 d. Varėnos miesto vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas patvirtino Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaitą už 2021 m.

Ataskaitoje detalizuojamas Strategijai įgyvendinti skirtų lėšų panaudojimas, pristatomi 2021 m. baigti įgyvendinti Varėnos miesto vietos plėtros projektai, gerosios praktikos pavyzdžiai.

Pagrindiniai Strategijos įgyvendinimo iki 2021 m. gruodžio 31 d. rodikliai:

1.1.1 veiksmui „Bendrųjų socialinių paslaugų, įskaitant maitinimo organizavimą, asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimą, psichologinės pagalbos bei pagalbos į namus organizavimą, teikimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, skatinant jų socialinę integraciją Varėnos mieste“ įsisavinta 90,14 proc. veiksmui numatytų ES ir valstybės biudžeto lėšų.

1.1.2 veiksmui „Bendradarbiavimo ir informacijos apie vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metu sukurtas ir išplėtotas socialines paslaugas ir neformalias užimtumo didinimo iniciatyvas sklaidos ir gerosios patirties tinklo sukūrimas, siekiant stiprint gyventojų socialinius ryšius“ įsisavinta 94,7 proc. veiksmui numatytų ES ir valstybės biudžeto lėšų.

2.1.1 veiksmui „Naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių įgijimas, vykdant savanorišką veiklą, praktinių darbo įgūdžių suteikimas ir ugdymas darbo vietoje“ įsisavinta 68,07 proc. veiksmui numatytų ES ir valstybės biudžeto lėšų.

2.2.1. veiksmui „Gyventojų verslumui didinti skirtų neformalių iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti darbingų vietos veiklos grupės teritorijos gyventojų padėtį darbo rinkoje“ įsisavinta 98,5 proc. veiksmui numatytų ES ir valstybės biudžeto lėšų.

Iki 2021 m. gruodžio 31 d. baigti įgyvendinti 12 vietos veiklos projektų (iš jų 3 – 2021 m.). 2021 m. pradėti įgyvendinti 3 nauji projektai, perkelti iš rezervinių projektų sąrašo.

Į įvairias projektų veiklas įsitraukė daugiau kaip 700 dalyvių.

Ataskaitoje taip pat aptariami pagrindiniai iššūkiai, su kuriais Varėnos miesto VVG ir pareiškėjai susidūrė 2021 m. įgyvendindami projektus, pagrindiniai projektų viešinimo veiksmai, VVG valdymo organų veikla.

Su ataskaita galite susipažinti čia.