Varėnos miesto vietos veiklos grupė skelbia paskutinįjį – 4-ąjį – kvietimą teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus, skirtus Varėnos miesto 2016–2020 metų vietos plėtros strategijai įgyvendinti.

Strategijos veiksmas, kuriam įgyvendinti skelbiamas kvietimas:

1.1.2 veiksmą „Bendradarbiavimo ir informacijos apie vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metu sukurtas ir išplėtotas socialines paslaugas ir neformalias užimtumo didinimo iniciatyvas sklaidos ir gerosios patirties tinklo sukūrimas, siekiant stiprint gyventojų socialinius ryšius“.

Veiksmui (projektui) įgyvendinti numatyta maksimali finansavimo suma – 12 877,31 Eur.

Projekto trukmė: 12–24 mėn.

Prioritetiniai atrankos kriterijai:

  • Į planuojamas veiklas įtraukiami savanoriai – skiriama 5 balai;
  • Projekto metu bendradarbiaujama daugiau kaip su dviem kitų miestų VVG – skiriama 5 balai;
  • Į projektą įtraukiamos bendruomenės inicijuojamos veiklos, skirtos ir bendruomenės verslumui didinti – skiriama 5 balai.

Atkreipiame pareiškėjų dėmesį, kad projektai į įgyvendinami pagal Strategijos 1.1.2 veiksmą „Bendradarbiavimo ir informacijos apie vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metu sukurtas ir išplėtotas socialines paslaugas ir neformalias užimtumo didinimo iniciatyvas sklaidos ir gerosios patirties tinklo sukūrimas, siekiant stiprint gyventojų socialinius ryšius“ privalo atitikti kriterijų Projekto metu bendradarbiaujama daugiau kaip su dviem miestų VVG“.

Vietos plėtros projektai rengiami pagal 2020 m. kovo 24 d. Varėnos miesto VVG valdybos patvirtintą Varėnos miesto 2016-2020 metų vietos plėtros strategijos projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašą. Jį galite pasisiųsti čia.

Projektinio pasiūlymo forma.

Projektai turi būti rengiami pagal priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą.

Projektinių pasiūlymų paraiškos priimamos nuo 2020 m. kovo 30 d. iki 2020 m.gegužės 5 d. (įskaitytinai).

Informacinis seminaras pareiškėjams planuojama vyks 2020 m. balandžio 6-10 d. Tikslesnė data ir laikas bus paskelbti artimiausiu metu. Informacinis seminaras bus organizuojamas nuotoliniu būdu.

Tai yra paskutinis Varėnos miesto VVG kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal įgyvendinamą Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategiją.