Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – ministerija), atsižvelgdama į šiuo metu Lietuvoje ir visame pasaulyje besitęsiančią koronaviruso COVID-19 krizę ir įvertinusi bendruomenių inicijuotos vietos plėtros priemonių galimybes švelninant pandemijos sukeltas pasekmes, aiškinasi konkretų papildomų lėšų poreikį papildomiems vietos veiklos projektams įgyvendinti. Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos gautą raštą, Varėnos miesto VVG skelbia kvietimą rezerviniam projektinių pasiūlymų sąrašui sudaryti.

Skelbiamas kvietimas pagal tris strategijos veiksmus:

– 1.1.1 veiksmą „Bendrųjų socialinių paslaugų, įskaitant maitinimo organizavimą, asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimą, psichologinės pagalbos bei pagalbos į namus organizavimą, teikimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, skatinant jų socialinę integraciją Varėnos mieste“;

– 2.1.1 veiksmą „Naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių suteikimas, vykdant savanorišką veiklą, praktinių darbo įgūdžių suteikimas ir ugdymas darbo vietoje“;

– 2.2.1 veiksmą „Gyventojų verslumui didinti skirtų neformalių iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti darbingų vietos veiklos grupės teritorijos gyventojų padėtį darbo rinkoje“.

Projektiniai pasiūlymai priimami nuo 2020 m. gegužės 12 d. iki gegužės 21 d.

Visi teikiami projektiniai pasiūlymai turi būti rengiami Varėnos miesto 2016-2020 metų vietos plėtros strategijos projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašu bei atitikti jame nustatytus bendruosius vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankos kriterijus.

Rezervinių projektų sąrašas bus sudaromas remiantis projektinių pasiūlymų surinktais balais pagal prioritetinius vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankos kriterijus. Daugiausiai balų surinkusiam projektui sąraše atiteks 1-as Nr., antras – 2-as Nr. ir t.t.

Prioritetiniai vietos plėtros projektinių pasiūlymų atrankos kriterijai.

Projektai turi būti rengiami pagal priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą.

Projektinio pasiūlymo forma.

Informacinis seminaras pareiškėjams vyks 2020 m. gegužės 14 d., 13:00 nuotoliniu būdu, transliuojant Varėnos miesto VVG Facebook paskyroje.