Kaip jau buvo skelbta, nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo nemažai pasikeitimų teisės aktuose, kurie reglamentuoja bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (toliau – BIVP) įgyvendinimą miestuose, tarp jų – ir Varėnoje.

Naujuose teisės aktuose įtvirtinta nemažai pokyčių vietos plėtros projektų sąrašų sudarymo, vietos plėtros projektų paraiškų teikimo srityje.

Varėnos miesto įstaigoms ir organizacijoms, teikiančioms vietos veiklos projektus, žinotina, kad nuo šiol projektų nebevertina Vidaus reikalų ministerija.

Projektus vertina miesto VVG.  Naujosios taisyklės nebenustato miesto VVG pareigos pateikti projektinius pasiūlymus Ministerijai. Miesto VVG įtraukus vietos plėtros projektą į vietos plėtros projektų sąrašą, šio projekto pareiškėjas įgyja teisę ne konkurso tvarka teikti Europos socialinio fondo agentūrai vietos plėtros projekto paraišką.

Paraiškas pareiškėjai rengia ir teikia pagal Agentūros kvietimą teikti paraiškas, kuris paskelbtas:

http://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/kvietimas-teikti-paraiskas-pagal-priemone-spartesnis-vietos-pletros-strategiju-igyvendinimas-nr-1

Pareiškėjai rengdami paraiškas gali konsultuotis su kvietime nurodytais Agentūros darbuotojais.

Agentūra, vertindama vietos plėtros projekto paraišką, gali kreiptis į miesto VVG prašydama jos pateikti į vietos plėtros projektų sąrašą įtraukto vietos plėtros projekto projektinį pasiūlymą . Tačiau miesto VVG patvirtintas vietos plėtros projektų sąrašas negali būti laikomas galutiniu sprendimu skirti vietos plėtros projektui paramos lėšas. Galutinį sprendimą dėl vietos plėtros projekto finansavimo priima Ministerija.

Naujomis Taisyklėmis nustatytas  VVG privalomas vykdyti Vietos plėtros projektų sąrašų ir vietos plėtros projektų finansavimo sutarčių sudarymo planas. VVG vietos plėtros projektų atranką (kvietimų paskelbimo, vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir vietos plėtros projektų sąrašų sudarymo terminus) turi planuoti ir vykdyti taip, kad būtų užtikrinama ne lėtesnė nei nustatyta vietos plėtros strategijos uždavinių ir veiksmų įgyvendinimo sparta.

  • Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių nauja redakcija (toliau – Taisyklės)

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d6ffdec00cce11e9a5eaf2cd290f1944

  • 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – 927 PFSA)

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5eaf2cd290f1944

  • Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių pakeitimai

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=fc673050e74911e88dd9e201dd8ee4f2

Varėnos miesto VVG inf.