Varėnos miesto VVG valdybos pirmininkė Vilma Miškinienė, valdybos narė Tatjana Švedienė ir strategijos administratorius Adomas Taraskevičius dalyvavo 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų į vietinių įsidarbinimo galimybių gerinimą ir bendruomenių socialinės integracijos didinimą įgyvendinimo pažangos vertinimo pristatymo renginyje.

Renginys buvo skirtas pristatyti LR Vidaus reikalų ministerijos užsakymu BGI Consulting ekspertų atliktą tyrimą „2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8.6.1. uždavinio „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“ įgyvendinimo pažangos vertinimas“. 

Tyrimo metu įvertintas investavimo pagal Veiksmų programos 8.6.1. uždavinį tinkamumas, siekiant sudaryti galimybes taikant bendruomenės inicijuotą vietos plėtros metodą efektyviai spręsti aktualiausias vietos problemas, taip pat įvertinta miestų vietos veiklos grupėms nustatytų užduočių atlikimo kokybė, institucinius pajėgumai. Vertinimo metu nustatytos ir renginyje buvo pristatytos administravimo tobulintinos kryptys ir investavimo perspektyvos.

Varėnos miesto VVG strategijos administratorius Adomas Taraskevičius Lietuvos miestų VVG bei ministerijų atstovams pristatė Varėnos miesto VVG patirtį, įgyvendinant 2016-2020 m. vietos plėtros strategiją, įgyvendinamus projektus.

Po pristatymų vyko diskusija, kurios metu miestų VVG perspektyva aptarta planuojant naują ES finansinį laikotarpį. Ministerijų atstovai kalbėjo apie diskutuojamas galimybes išplėsti finansuojamas veiklas bei tikslines grupes miestuose. Vyriausybės kanceliarijos patarėja ES sanglaudos politikos, investicinės paramos, regioninės plėtros srityje klausimais, deleguota Europos komisijos, Natalija Kazlaukienė pasidžiaugė, kad jau galime matyti realių vietos projektų rezultatus bei akcentavo, kad projektų, kylančių iš vietos bendruomenių, finansavimas itin bus palaikomas ir naujoje finansinėje perspektyvoje.

Varėnos miesto VVG inf.