ASOCIACIJOS VARĖNOS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS ĮSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. Asociacija Varėnos miesto vietos veiklos grupė (toliau – Asociacija) yra ne pelno siekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija.

2. Asociacija veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir savo veiklą grindžia šiais įstatais.

3. Asociacija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, galinti savo vardu įgyti ir turėti teises bei pareigas, būti ieškovu ar atsakovu teisme. Asociacija turi savarankišką balansą, apvalų antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąją bei valiutinę sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke. Teisės aktų nustatyta tvarka ji gali turėti sąskaitų užsienio bankuose.

4. Asociacija už savo prievoles atsako visu savo turtu. Asociacija neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už Asociacijos prievoles.

5. Asociacija turi teisę sudaryti įvairias sutartis, įsigyti ar nuomoti turtą, steigti įmones, užmegzti tiesioginius ryšius su tarptautinėmis organizacijomis, vykdyti nedraudžiamą komercinę ūkinę veiklą, dalyvauti kitoje veikloje, kuri atitinka Asociacijos tikslus ir neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

6. Asociacijos pavadinimas – Varėnos miesto vietos veiklos grupė.

7. Asociacijos buveinės adresas – Vytauto g. 12, Varėna.

8. Asociacijos veiklos teritorija – Varėnos miestas.

9. Asociacijos veiklos laikotarpis – neribotas.

10. Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

11. Asociacija gali būti paramos gavėjas ir įgyvendinti veiksmus pagal vietos plėtros strategiją.

II. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS

12. Asociacijos veiklos tikslai:

12.1. skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes ir aktyvų dalyvavimą ir gerinti įsidarbinamumą, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius;

12.2. didinti socialinę ir ekonominę marginalizuotų bendruomenių, migrantų ir nepalankias sąlygas turinčių grupių integraciją įgyvendinant integruotas priemones, įskaitant aprūpinimą būstu ir socialinių paslaugų teikimą.

13. Įgyvendindama veiklos tikslus Asociacija atstovauja savo narių interesus bei tenkina kitus viešuosius interesus pagal toliau išvardintas veiklos sritis:

13.1. siekti pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius;

13.2. telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei organizacijų pastangas ieškant tinkamiausių sprendimų Varėnos miesto ekonominei ir socialinei gerovei kelti;

13.3. skatinti ir palaikyti vietines miesto žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse;

13.4. teikti pasiūlymus vietos ir nacionalinėms institucijoms bei organizacijoms dėl miesto plėtros planų ir priemonių kūrimo bei įgyvendinimo;

13.5. ieškoti naujoviškų ir efektyvių būdų vietos gamtiniams, kultūriniams, žmonių ir kitiems materialiems bei nematerialiems ištekliams panaudoti Varėnos miesto plėtrai, organizuoti ir teikti paramą miesto plėtros projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti;

13.6. organizuoti miesto plėtros dalyvių švietimą bei mokymą, organizuoti ir teikti paramą miesto bendruomenių projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti;

13.7. inicijuoti jaunimo, verslo ir kitų nevyriausybinių organizacijų programų ir projektų rengimą miesto bendruomenėje;

13.8. rengti ir įgyvendinti Varėnos miesto vietos plėtros strategijas;

13.9. skatinti bendradarbiavimą su kitomis visuomeninėmis nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje;

13.10. įstoti į kitas asociacijas, tarptautines organizacijas, kurių tikslas ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Asociacijų ar kitiems įstatymams;

13.11. kelti ir spręsti moterų teisių klausimus, vykdyti švietėjišką, prevencinę veiklą smurto prieš moteris ir vaikus klausimais;

13.12. spręsti asmenų, kalinčių ir grįžusių iš įvairių įkalinimo įstaigų integracijos į visuomenę bei įsidarbinimo klausimus;

13.13. spręsti įdarbinimo klausimus ir problemas/ užimtumo didinimo, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo klausimus;

13.14. kelti ir spręsti socialinės rizikos asmenų įdarbinimo, jų teisių ir problemų sprendimo klausimus;

13.15. organizuoti ir vykdyti prevencinius veiksmus ir tyrimus, siekiant mažinti žalingus įpročius;

13.16 vykdyti sveikatinimo paslaugų poreikio tyrimus, organizuoti sveikatinimo veiklas bei iniciatyvas;

13.17 organizuoti sporto, laisvalaikio ir kultūros veiklas;

13.18. tenkinti kitus viešuosius interesus.

14. Savo tikslams pasiekti Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti. Asociacija vykdo šią veiklą pagal Ekonominių veiklų rūšių klasifikatorių:

14.1.kitų narystės organizacijų veikla (94.9).

14.2. leidybinė veikla, kodas 58;

14.3. knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla, kodas 58.1;

14.4. informacinių paslaugų veikla, kodas 63;

14.5. duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla, interneto vartų paslaugų veikla, kodas 63.1;

14.6. kita, niekur kitur nepriskirta, informacinių paslaugų veikla, kodas 63.99;

14.7. apskaitos, buhalterijos ir audito veikla, konsultacijos mokesčių klausimais, kodas 69.20;

14.8. pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla, kodas 70;

14.9. viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla, kodas 70.21;

14.10. konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla, kodas 70.22;

14.11. reklama, kodas 73.1;

14.12. rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa, kodas 73.20;

14.13. fotografavimo veikla, kodas 74.2;

14.14. vertimo raštu ir žodžiu veikla, kodas 74.3;

14.15. kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla, kodas 79.9;

14.16. administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla, kodas 82;

14.17. įstaigų administracinė ir aptarnavimo veikla, kodas 82.1;

14.18. kombinuotųjų įstaigos administracinių paslaugų veikla, kodas 82.11;

14.19. fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kita specializuota įstaigai būdingų paslaugų veikla, kodas 82.19;

14.20. užsakomųjų informacinių paslaugų centrų veikla, kodas 82.2;

14.21. posėdžių ir verslo renginių organizavimas, kodas 82.30;

14.22. kita niekur nepriskirta, verslui būdingų paslaugų veikla, kodas 82.99;

14.23. kitas mokymas, kodas 85.5;

14.24. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

14.25. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

14.26. nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla, kodas 88;

14.27. kita, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo veikla, kodas 88.9;

14.28. kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla, kodas 88.99;

14.29. kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas 90.0;

14.30. istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų vietų eksploatavimas, kodas 91.03;

14.31. pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.2;

14.32. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.29;

14.33. narystės organizacijų veikla, kodas 94;

14.34. verslininkų, darbdavių ir profesinių narystės organizacijų veikla, kodas 94.1;

14.35. kitų narystės organizacijų veikla, kodas 94.9;

14.36. kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla, kodas 94.99;

14.37. kita asmenų aptarnavimo veikla, kodas 96;

14.38. kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla, kodas 96.09.

15. Veikla, kuri Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka yra licencijuojama, Asociacija gali verstis tik gavusi atitinkamas licencijas ar leidimus.

16. Asociacijos veikloje draudžiama bet kokia diskriminacija dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos. Asociacija savo veikloje atsižvelgia į jaunimo grupių situaciją bei poreikius, suteikia įvairioms socialinėms grupėms vienodas galimybes dalyvauti rengiant ir įgyvendinti vietos plėtros strategiją, siekia sudaryti sąlygas Asociacijos veikloje aktyviai dalyvauti neįgaliesiems, vyresnio amžiaus žmonėms, jaunimui bei kitiems, turintiems mažesnes funkcines galimybes arba dėl socialinių priežasčių mažiau įtrauktiems į jiems aktualių sprendimų priėmimą (pvz., vykdomos išankstinės konsultacijos dėl juridinio asmens priimamų sprendimų informacinių ir ryšio technologijomis nuotoliniu būdu ir kt.).

III. NARYSTĖ ASOCIACIJOJE, ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

17. Asociacijos nariais gali būti Varėnos miesto teritorijoje įsisteigusios ir (arba) veiklą vykdančios:

17.1. bendruomeninės organizacijos ir (ar) kitos nevyriausybinės organizacijos;

17.2. asocijuotos verslo struktūros ir (ar) įmonės, asmenys, vykdantys individualią veiklą;

17.3. Varėnos rajono savivaldybės taryba arba ir (arba) savivaldybės tarybos sprendimu įgaliota savivaldybės administracija.

18. Asociacijos nariu gali tapti fiziniai arba juridiniai asmenys, atitinkantis šių įstatų 17 punkte nustatytus kriterijus ir pateikęs Asociacijos vadovui prašymą įstoti į Asociaciją, įsipareigojęs laikytis įstatų reikalavimų ir sumokėti stojamąjį mokestį visuotinio susirinkimo nustatyta tvarka.

19. Stojamųjų įnašų, narių mokesčių mokėjimo tvarka tvirtinama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

20. Asociacijos narių teisės nesiskiria nuo nurodytų Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme (toliau – Asociacijų įstatymas).

21. Asociacijos narių pareigos:

21.1. laikytis Asociacijos įstatų;

21.2. vykdyti Asociacijos visuotinio narių susirinkimo, valdymo organų nutarimus;

21.3. dalyvauti Asociacijos visuotiniuose narių susirinkimuose.

IV. NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO, NARIŲ IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS TVARKA

22. Visi Asociacijos steigėjai nuo Asociacijos įregistravimo juridinių asmenų registre tampa jos nariais.

23. Asmuo, norėdamas tapti Asociacijos nariu, pateikia Asociacijos vadovui:

23.1. juridinio asmens vadovo ar įgalioto asmens patvirtintą prašymą priimti į Asociacijos narius, kuriame išreiškiamas asmens įsipareigojimas laikytis įstatų reikalavimų ir sumokėti stojamąjį mokestį;

23.2. juridinio asmens sprendimo tapti Asociacijos nariu ir juridinio asmens steigimo dokumento (įstatų, nuostatų ar kt.) tinkamai patvirtintą nuorašus;

23.3. juridinio asmens sprendimo išrašą dėl įgalioto asmens atstovauti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime.

24. Sprendimas dėl priėmimo į Asociacijos narius priimamas Asociacijos visuotiniame narių susirinkime Asociacijos narių balsų dauguma.

25. Asociacijos narys turi teisę išstoti iš Asociacijos, apie tai raštu pranešęs Asociacijos vadovui. Tokio nario išstojimą iš Asociacijos tvirtina Asociacijos valdyba.

26. Asociacijos narys, kurio veikla prieštarauja Asociacijos tikslams, kuris pažeidžia Asociacijos įstatus ar kitus Asociacijos veiklą reglamentuojančius teisės aktus, be pateisinamos priežasties nemoka nario mokesčio, ar kitaip trukdo įgyvendinti Asociacijos uždavinius ir vykdyti funkcijas, Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu paprasta balsų dauguma, gali būti pašalintas iš Asociacijos narių.

27. Išstojusio ar pašalinto nario sumokėti stojamieji ir nario mokesčio įnašai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ar turtas negrąžinami.

V. ASOCIACIJOS ORGANAI

28. Asociacijos  organai yra:

28.1. visuotinis narių susirinkimas;

28.2. vienasmenis Asociacijos valdymo organas – vadovas;

28.3. kolegialus Asociacijos valdymo organas – valdyba;

28.4. revizorius.

29. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija nesiskiria nuo Asociacijų įstatyme nustatytos.

30. Visuotinį eilinį narių susirinkimą šaukia valdyba kartą per metus, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Jeigu šių įstatų nustatytais terminais valdyba visuotinio eilinio narių susirinkimo nesušaukia, susirinkimą šaukia vadovas. Apie šaukiamą visuotinį susirinkimą ne vėliau kaip 20 dienų iki susirinkimo dienos pranešama kiekvienam nariui įstatų VII skyriuje nurodyta tvarka.

31. Visuotinis narių susirinkimas gali būti organizuojamas kontaktiniu, nuotoliniu, rašytinės balsavimo procedūros bei mišriu būdu. Dalyvavimo visuotiniame narių susirinkime nuotoliniu, rašytinės balsavimo procedūros bei mišriu būdu tvarką nustato visuotinis narių susirinkimas.

32. Jeigu visuotiniame susirinkime nėra kvorumo, per 14 dienų šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jei su tuo raštu sutinka ne mažiau kaip 2/3 Asociacijos narių.

33. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Asociacijos narių. Sprendimai priimami susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų dauguma. Sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų, kai priimamas sprendimas keisti Asociacijos įstatus, pertvarkyti, reorganizuoti ar likviduoti Asociaciją.

34. Neeilinį visuotinį narių susirinkimą gali inicijuoti ir organizuoti iniciatyvinė grupė, sudaryta ne mažiau kaip iš 20 proc. Asociacijos narių, arba vadovas.

35. Vadovą 4 (ketverių) metų laikotarpiui renka ir atšaukia, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus visuotinis narių susirinkimas.

36. Vadovas turi turėti aukštojo mokslo išsilavinimą ir patirties rengiant ir įgyvendinant strateginio planavimo dokumentus susijusius su Europos Sąjungos struktūrinių fondų ar kitos finansinės paramos valdymu ir panaudojimu arba ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje, turinčioje ne mažiau kaip 5 darbuotojus.

37. Vadovas veikia Asociacijos vardu, kai Asociacija palaiko santykius su kitais asmenimis, taip pat sudaro sandorius Asociacijos vardu.

38. Vadovas, be Civilinio kodekso 2.82 straipsnyje nustatytų funkcijų:

38.1. atsako už Asociacijos tikslų įgyvendinimą;

38.2. priima darbuotojus į darbą ir atleidžia iš jo, sudaro darbo sutartis su jais;

38.3. parengia praėjusių finansinių metų Asociacijos metinės veiklos ataskaitą ir pateikia ją visuotiniam narių susirinkimui;

38.4. pateikia Asociacijos duomenis, informaciją ir dokumentus Juridinių asmenų registro tvarkytojui;

38.5. pateikia informaciją ir dokumentus visuotiniam narių susirinkimui, valdybai ir Asociacijos nariams;

38.6. įgyvendina visuotinio narių susirinkimo nutarimus;

38.7. analizuoja valdybos pasiūlymus;

38.8. viešai skelbia ar organizuoja teisės aktuose nustatytos informacijos viešą paskelbimą;

38.9. organizuoja savanoriškų darbų organizavimą Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo nustatyta tvarka;

38.10. atlieka kitas teisės aktuose, šiuose įstatuose ir vadovo pareiginiuose nuostatuose nustatytas iš Asociacijos veiklos kylančias funkcijas.

39. Valdybą 4 (ketverių) metų laikotarpiui renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas.

40. Valdybą sudaro 9 (devyni) nariai (-ių) (įskaitant valdybos pirmininką), iš kurių 1/3 turi būti bendruomeninių organizacijų ir (ar) kitų nevyriausybinės organizacijos atstovų, 1/3 asocijuotų verslo struktūrų ir (ar) įmonių atstovų ir 1/3 Varėnos rajono savivaldybės tarybos ir (arba) savivaldybės tarybos sprendimu įgaliotos savivaldybės administracijos deleguotų atstovų.

41. Valdybos nariais turi būti abiejų lyčių asmenys ir nė vienos iš lyčių atstovų negali būti daugiau kaip 60 procentų ir bent vienas valdybos narys turi būti jaunesnis negu 29 metų ir (arba) deleguotas jaunimo nevyriausybinės organizacijos.

42. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

43. Valdybos nariams už veiklą valdyboje atlyginama.

44. Valdyba:

44.1. analizuoja Asociacijos veiklos rezultatus, finansinių išteklių panaudojimą, mokestinių patikrinimų ir auditų, inventorizacijos ir kitų vertybių apskaitos duomenis ir teikia siūlymus šiais klausimais visuotiniam narių susirinkimui ir vadovui;

44.2. priima nutarimus nekilnojamojo turto pirkimo, perleidimo, nuomos, nuosavybės teisės apribojimų klausimais, nepažeisdama įstatymų nustatytų Asociacijos veiklos apribojimų;

44.3. svarsto valdybos narių, Asociacijos narių ir vadovo keliamus klausimus;

44.4. nustato Asociacijos administracijos organizacinę struktūrą ir darbuotojų pareigybes, tvirtina administracijos darbuotojų atlyginimų dydžius;

44.5. įgyvendina visuotinio narių susirinkimo nutarimus;

44.6. sprendžia kitus teisės aktų ir šių įstatų valdybos kompetencijai priskirtus Asociacijos veikloje kylančius klausimus.

45. Sprendimus valdyba priima savo posėdžiuose. Valdybos posėdžius šaukia valdybos pirmininkas. Valdyba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip ½ jos narių. Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių valdybos narių balsų dauguma, tačiau visais atvejais sprendimas pripažįstamas priimtu tik tuo atveju, jeigu priimant sprendimą ne mažiau kaip 50 proc. balsų tenka nariams, kurie neatstovauja viešosios valdžios institucijoms.

46. Valdybos posėdžiai gali būti organizuojami kontaktiniu, nuotoliniu, rašytinės balsavimo procedūros bei mišriu būdu. Valdybos posėdžių organizavimo tvarka nustatoma valdybos darbo reglamente, kurį tvirtina valdyba.

VI. ASOCIACIJOS LĖŠOS IR PAJAMOS, JŲ NAUDOJIMO BEI ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

47. Asociacijos lėšų ir pajamų šaltinius sudaro:

47.1. Asociacijos narių mokesčiai;

47.1. fizinių ar juridinių asmenų, valstybės, savivaldybių neatlygintinai perduodamos lėšos ar asignavimai;

47.1. ES struktūrinių fondų lėšos;

47.1. skolintos lėšos;

47.1. kitos lėšos, gautos kaip labdara, parama, dovana;

47.1. lėšos, gautos vykdant šių įstatų 14 punkte nurodytas veiklas.

47.1. kitas įstatymų nustatyta tvarka įgytas turtas ir lėšos;

48. Lėšos ir pajamos naudojamos Asociacijos tikslams įgyvendinti.

49. Vadovas per 3 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos turi parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam narių susirinkimui praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą.

50. Asociacijos veiklos kontrolę vykdo visuotinio narių susirinkimo 4 (ketverių) metų laikotarpiui išrinktas revizorius.

VII. ASOCIACIJOS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI

51. Kai Asociacijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Varėnos rajono savivaldybės tinklalapyje www.varena.lt bei Asociacijos tinklalapyje www.varenosmiestovvg.lt.

52. Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama nariams elektroniniu paštu arba paštu. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Asociacijos buveinėje.

53. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką tvirtina vadovas.

54. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai.

VIII. ASOCIACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

55. Sprendimą steigti Asociacijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Asociacijos valdyba, vadovaudamasi teisės aktais.

IX. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

56. Asociacijos įstatai keičiami visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

X. ASOCIACIJOS BUVEINĖS KEITIMO TVARKA

57. Asociacijos buveinė keičiama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

XI. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA

58. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Asociacijos įstatymo ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

PATVIRTINTA
Varėnos miesto vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo 2022 m. spalio 12 d. sprendimu Nr. 15