Priėmimo į Varėnos miesto VVG tvarka yra reglamentuota Varėnos miesto VVG įstatų 4 dalyje (21-26 punkuotse):

IV. NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO, NARIŲ IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS TVARKA

21. Visi Asociacijos steigėjai nuo Asociacijos įregistravimo juridinių asmenų registre tampa jos nariais.

22. Asmuo, norėdamas tapti Asociacijos nariu, pateikia Asociacijos vadovui:

22.1. juridinio asmens vadovo ar įgalioto asmens patvirtintą prašymą priimti į Asociacijos narius, kuriame išreiškiamas asmens įsipareigojimas laikytis įstatų reikalavimų ir sumokėti stojamąjį mokestį;

22.2. juridinio asmens sprendimo tapti Asociacijos nariu ir juridinio asmens steigimo dokumento (įstatų, nuostatų ar kt.) tinkamai patvirtintą nuorašus;

22.3. juridinio asmens sprendimo išrašą dėl įgalioto asmens atstovauti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime.

23. Sprendimas dėl priėmimo į Asociacijos narius priimamas Asociacijos visuotiniame narių susirinkime Asociacijos narių balsų dauguma.

24. Asociacijos narys turi teisę išstoti iš Asociacijos, apie tai raštu pranešęs Asociacijos vadovui. Tokio nario išstojimą iš Asociacijos tvirtina Asociacijos valdyba.

25. Asociacijos narys, kurio veikla prieštarauja Asociacijos tikslams, kuris pažeidžia Asociacijos įstatus ar kitus Asociacijos veiklą reglamentuojančius teisės aktus, be pateisinamos priežasties nemoka nario mokesčio, ar kitaip trukdo įgyvendinti Asociacijos uždavinius ir vykdyti funkcijas, Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu paprasta balsų dauguma, gali būti pašalintas iš Asociacijos narių.

26. Išstojusio ar pašalinto nario sumokėti stojamieji ir nario mokesčio įnašai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ar turtas negrąžinami.